Veure l'horari en el detall de cada activitat.

 

Destreses informàtiques per a docents

Aquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) en els contextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC es podem aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

Professora: Núria Roca
Durada: 75 hores

Objectius:

 • Adquirir competència digital per part del professorat com a transversal per a la pràctica docent.
 • Conèixer eines i recursos TIC que ajudin a millorar la motivació i interès de l’alumnat per tal d’aconseguir aprenentatges  significatius.
 • Integrar l’ús de les TIC al desenvolupament d’activitats didàctiques.
Import 150 €
Nombre d'hores 75
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Mestres i professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Núria Roca
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-DestresesInformatiquesPerLaDocencia.doc
Com millorar la programació didàctica d’aula de secundària, batxillerat i cicles formatius?

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Conèixer cada un dels apartats que integren la programació didàctica.
 • Programar un curs atenent a la realitat de l’aula.
 • Desenvolupar una programació concreta i factible.
 • Realitzar una programació d’aula sencera.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

Elaboració de la Programació Didàctica de manera tutoritzada i revisada pel professorat – tutor, amb els continguts estructurats en mòduls:

Import 350 €
Nombre d'hores 60
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Professorat de Secundària, batxillerat i Cicles Formatius
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Meri Coma
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-ProgramacioSecundria.doc
Treballem l’agricultura de manera pràctica en el món escolar

L’hort ens proporciona grans possibilitats didàctiques. Mitjançant aquest curs voleu donar un comentari a tots els secrets d'agricultura ecològica. Aquest curs està pensat per professors que adquireixin coneixements bàsics per iniciar-se en un hort educatiu al centre escolar.  

L'home escolar ecològic ofereix un context per aprendre a pensar, per educar emocional, per treballar les habilitats socials, tot això, englobat en un marc pràctic, vivencial i de manipulació.

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT

Inclosos dins de les línies de formació del Departament d'Ensenyament: Eix; Prioritat; Subapartat

 • Prendre consciència de la importació de tenir una hort a l'escola.
 • Aprendre a crear un hort escolar ecològic.
 • Estudiar els principis bàsics per gestionar un hort escolar.
 • Conèixer els principals sistemes de disseny d'hortescolar ecològic.
 • Sabre fer insecticides naturals per combatre les plagues.
 • Conèixer diferents recursos pedagògics

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

 • Hort escolar ecològic
 • Disseny de l'hort escolar ecològic
 • Estudis del medi
 • Feines de l'hort
 • Fertilitzacions ecològiques i compostatge
 • Associacions i rotacions de cultiu
 • Control de plagues i malalties
 • Reproducció de les plantes
 • Recursos pedagògics de l’hort escolar
Import 150 €
Nombre d'hores 60
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.)
Destinataris Mestres i professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Mireia Costa
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-AgriculturaEnEl MonEscolar.doc
Mindfulness des de casa (edició de maig)

cameravideo100Mindfulness és la consciència que sorgeix en posar l’atenció de manera intencionada a l’experiència del moment present, atents a les sensacions, a les emocions i als pensaments. Donarem eines als docents per a obrir la ment i reduir l’estrès; per escoltar i comunicar; i se’ls donarà recursos per percebre, viure i gestionar la realitat de l’aula.

 Objectius de l’activitat  

 • Practicar la capacitat de parar i observar abans d’actuar, per adonar-nos de la nostra resposta habitual i patró de conducta.
 • Desenvolupament de l’atenció plena en les tasques diàries, millorant l’eficàcia, la memòria i la concentració.
 • Reconèixer, gestionar i regular els estats mentals i emocionals que generen estrès, conflictes i patiment.
 • Millorar la claredat mental en la presa de decisions i resolució de conflictes.
 • Estimular l’autoconfiança i augmentar la resiliència.
 • Actuar des d’una comunicació conscient i una escolta empàtica.
 • Treballar la gestió del temps, aprendre a prioritzar i a cuidar-nos.
 • Treballar la compassió i l’agraïment sobretot cap a nosaltres mateixos.
Data d'inici 08-05-2020
Data finalització 02-06-2020
Inici inscripcions 24-04-2020
Places 20
Tancament inscripcions 10-05-2020 7:00 pm
Import 60 €
Horari 2 sessions per setmana dimarts i divendres de 18.00 - 19.45 h
Nombre d'hores 14
Dates inici el 8 de maig
Destinataris Públic en general
Acreditacions Certificat de la Fundació Universitària Martí l'Humà
Docent Rosa Torras
Comentari Xerrada informativa en Streaming, el dia 5 de maig
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari MindfulnessCasa2a-2020.docx

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

El conflicte disciplinari a l’escola: una gestió educativa i eficaç

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. En aquest curs, farem una aproximació a la naturalesa i al concepte del conflicte i a les seves causes, conseqüències i implicacions en el món educatiu.

Des d’una perspectiva àmplia i global, dins un context de convivència escolar, presentarem estratègies de gestió i resolució de conflictes en l’activitat docent. Proposarem eines i recursos que vagin més enllà del simple àmbit disciplinari i d’aplicació de mesures correctores.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Familiaritzar-se amb els fonaments d’un context de convivència escolar facilitador del desenvolupament personal i grupal.
 • Identificar competències personals i habilitats socials per afrontar situacions conflictives.
 • Conèixer la naturalesa del conflicte, la seva definició i les seves fases.
 • Desenvolupar diferents estratègies i models d’actuació per a la gestió del conflicte.
 • Adquirir eines i recursos concrets per la gestió de conflictes i mesures disciplinàries dins del context escolar.
 • Reflexionar al voltant dels conceptes de límit, càstig i/o disciplina en l’actual context social.
Data d'inici 15-05-2020
Data finalització 15-06-2020
Inici inscripcions 28-04-2020
Places 40
Tancament inscripcions 19-05-2020 11:55 pm
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Mestres d’Educació Primària i Professors/es d’ESO
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Pere Muñoz
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-ElConflicteDisciplinar2.docx

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Introducció a Moodle

Moodle esdevé actualment una de les eines digitals més potents en entorns d'aula virtual. Actualment aquesta plataforma és una de les més emprades en tots els nivells i en la majoria dels centres educatius. Aquesta plataforma permet als estudiants i docents la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació. Moodle facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Conèixer Moodle sabent les possibilitats i limitacions.
 • Crear un curs i les seves parts.
 • Configurar i administrar curs.
 • Afegir alumnes i professors.
 • Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de Moodle.
 • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
 • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
 • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes i professors.
 • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Docents de de tots els nivells amb inquietuds TIC.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Guillermo Guerrero
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-IntroduccioMoodle.doc
STOP Bullying: com crear un entorn educatiu favorable a l’alumne

En els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat present entre nosaltres però moltes vegades encoberta o velada. Les xifres ens fan adonar que una part força significativa del nostre alumnat ha patit, pateix o patirà alguna situació d’assetjament dins de l’escola o l’institut.

En aquest curs proposarem estratègies i recursos per a la sensibilització, la prevenció, la detecció, la intervenció i l’avaluació de possibles casos d’assetjament (Bullying) i ciberassetjament. Ens aproximarem des d’un vessant individual, aprofundint en les competències personals, i un vessant grupal que possibiliti la creació d’espais educatius de convivència inclusiva i integradora.

Objectius de l’activitat

 • Conèixer les claus d’un entorn educatiu de convivència inclusiu i facilitador del desenvolupament individual i l’empoderament de tot l’alumnat.
 • Reconèixer l’assetjament i el ciberassetjament com situacions específiques dins de la gestió dels conflictes.
 • Adquirir eines per a la detecció, l’anàlisi de causes i la intervenció inicial des de la figura docent davant un possible assetjament.
 • Aprofundir en estratègies educatives per a la prevenció i la sensibilització de la comunitat educativa davant els conflictes, els assetjaments i altres possibles problemes de convivència.
 • Conèixer metodologies de treball per fer front de manera sistemàtica i global l’assetjament escolar.
 • Familiaritzar-se amb els recursos i els protocols del Departament d’Educació davant de casos d’assetjament o ciberassetjament.
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Mestres d’Educació Primària i Professors/es d’ESO
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Pere Muñoz
Comentari Els cursos que comencen l'1 d'abril o l'1 de maig, s'inicien en la primera data disponible després de la matrícula per combatre el confinament.
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020P-StopBulling.docx
Dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament

El curs de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament de 30 hores, dotarà als professionals dels elements necessaris per detectar i garantir l'accés al currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Identificar els principals  signes d'alerta de les principals Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament.
 • Saber dissenyar les adaptacions curriculars individuals específiques a cada necessitat educativa.
 • Saber gestionar i organitzar optimitzant els recursos del centre per tal de solucionar les dificultats d'aprenentatge
 • Conèixer les noves tècniques d'intervenció per a tractar les diferents NEE.
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Docents d´Infantil, Primària i Secundària i Cicles Formatius
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Lídia Arroyo
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-DificultatsAprenentatge.doc
Dificultats d´aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament

cameravideo100La formació en línia és l'eina perfecta per aprofundir coneixements: Cursos de 10 hores amb certificat de la FUMH! El plus diferencial respecte la resta de cursos que venim oferint amb regularitat és l'assistència i seguiment en directe per part del professor.

Objectius de l’activitat

 • Identificar els signes d’alerta de les principals Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament.
 • Saber dissenyar les adaptacions curriculars individuals específiques a cada necessitat educativa.
 • Saber gestionar i organitzar optimitzant els recursos del centre per tal de solucionar les dificultats d’aprenentatge
 • Conèixer les noves tècniques d’intervenció per a tractar les diferents Necessitats Educatives Especials

 Continguts de l’activitat

 • Bases neurològiques dels Trastorns d’aprenentatge i del Neurodesenvolupament
 • Identificació i intervenció en cas d’alumnes amb Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament (TEA, Dislèxia, TDAH, TANV)
 • Resolució de situacions educatives en una aula atenent a la diversitat: organització

Data d'inici dels diferents cursos

 • 1a opció: Del 4 al 10 de maig. Dates de connexió presencial: 6 i 8 de maig;
 • 2a opció: De l’11 al 17 de maig. Dates de connexió presencial: 13 i 15 de maig;
 • 3a opció: Del 18 al 24 de maig. Dates de connexió presencial: 20 i 22 de maig;
 • 4a opció: Del 25 al 31 de maig. Dates de connexió presencial: 27 i 28 de maig
 • 5a opció: De l’1 al 7 de juny. Dates de connexió presencial: 3 i 4 de juny.
 • 6a opció: Del 8 al 14 de juny. Dates de connexió presencial: 10 i 11 de juny.
 • 7a opció: Del 15 al 21 de juny. Dates de connexió presencial: 17 i 18 de juny.
 • 8a opció: Del 22 al 28 de juny. Dates de connexió presencial: 24 i 25 de juny.
Import 50 €
Horari Horari de connexió: De 17.30 a 20.00h, els dimecres i dijous de cada setmana
Nombre d'hores 10 hores on line + 5 hores presencials (en streaming) repartides en 2 sessions setmanals (dimecres i dijous) de 2,5 hores cadascuna.
Dates Del 4 al 10 de maig, de l'11 al 17 de maig, del 18 al 24 de maig, del 25 al 31 de maig, de l'1 al 7 de juny, del 8 al 14 de juny, del 15 al 21 de juny, del 22 al 28 de juny.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Certificat de la Fundació Universitària Martí l'Humà
Docent Lídia Arroyo Navajas
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020E-DifAprenentTrastNdesenvolupv3.docx
Cuidem el català a l’aula: ortografia, gramàtica i lèxic bàsics

 Objectius de l’activitat

 • Fer un repàs d’aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i sintaxi de la llengua catalana que generen dubtes habitualment
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc.
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis.

Dates

A escollir:

 • El curs comença el dia 1 de cada mes i té una durada de tot el mes, acabant el darrer dia
 • Mesos d’inici: abril, maig i juny de 2020
Import 95 €
Nombre d'hores 30 hores
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Certificat de la Fundació Universitària Martí l’Humà
Docent Marta Gost Mayans
Lloc On_line
Documentació/Temari Cuidem el catala a laula.doc