Veure l'horari en el detall de cada activitat.

 

Models educatius alternatius

Amb aquest curs pretenem donar a conèixer els diferents models educatius existents a cosa nostra, veure'n els punts forts i no tan forts i donar recursos al docent per a  poder aplicar allò que ens permeti tenir aules més immersives i cohesionades.

 Objectius de l’activitat: 

 • Conèixer els diferents models educatius existents
 • Veure diverses aplicacions a l’aula d’aquests models educatius
 • Donar recursos al docent per aplicar alguns parts d’aquest ensenyament a l’aula
 • Tenir en compte els avantatges i inconvenients de les noves metodologies d’aprenentatge
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Tots els nivells
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marc Troyano
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-ModelsEducatiusAlternatius.doc
Escoles Innovadores: les TIC i l’aula invertida

La nova escola va guanyant terreny a Catalunya, amb els seus mètodes pedagògics, més de capacitació que de continguts, més de guanyar autonomia que de muscular la memòria, més de donar resposta als reptes de la societat que de seguir el dictat d’un llibre de text.

Objectius de l’activitat: 

 • Aprendre que és l’escola Innovadora
 • Descobrir tot el potencial d’aplicar les TAC a l’aula
 • Veure diverses aplicacions a l’aula de les TIC
 • Aprendre que és l’aula invertida
 • Donar recursos al docent per convertir la seva aula en una “aula invertida”
 • Tenir en compte els nous models educatius a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu aplicar-les
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d'aquestes metodologies
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Tots els nivells
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marc Troyano
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-EscolesInnovadoresLesTIC.doc
Nova gramàtica de la llengua catalana

Tots sabem que des del 2016 al 2020 hem viscut un temps d’adaptació per a l’aplicació de la nova Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana que va publicar L’Institut d’Estudis catalans l’any 2016.

Enguany, a les portes ja del 2020, per tant, any d’aplicació límit d’aquesta nova normativa, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin conèixer i posar en pràctica algunes d’aquestes novetats sintàctiques i ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Aquest curs es desenvoluparà de forma on-line i amb una durada de 30 hores.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Utilitzar correctament les normes ortogràfiques i gramaticals en la realització de textos propis.
 • Aplicar els criteris bàsics de les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció com a base de regulació en l’elaboració de les pròpies produccions.
 • Utilitzar la puntuació d’un text escrit amb relació a l’organització oracional i la forma del text.
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc.
 • Aplicar correctament les noves normatives ortogràfiques i gramaticals de la llengua catalana.
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Docents de qualsevol nivell i especialitat.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marta Gost
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-NovaGramaticaCatalana.doc
Acompanyant i comprenent a l’adolescent - estiu 2020

Aquest curs està dissenyat per a construir llaços d'apropament, comprensió i acompanyament emocional en les diferents etapes i necessitats evolutives de l'adolescència.

El curs està dividit en tres parts: una part d'exposició teòrica de les diferents etapes evolutives que transita l'adolescent, des d'una mirada interna, integrativa i sobre les necessitats que emergeixen en cada una d'elles (preadolescent-adolescent-jove, dels 13 als 21 anys). Una segona part dinàmica i vivencial, per posar consciència en un mateix i a  la pròpia adolescència, per  sensibilitzar i empatitzar a l'educador amb l'etapa i necessitats dels joves; i una tercera part s'obrirà al llarg dels 4 mòduls a espais de conversa, debat, per a compartir diferents sensacions, experiències personals i professionals.

Aquesta formació té com a objectiu principal que l'adult pugui fer una introspecció i pugui portar l’autoconsciència a l'aula o a espais compartits amb els joves.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

 • Conèixer i familiaritzar-se amb aquesta etapa i les seves necessitats, per obtenir una mirada més global, íntegra i propera amb els joves.
 • Sensibilitzar als mestres i educadors en aquesta etapa tan sensible, imprescindible i significativa dels joves.
 • Capacitar a l'educador de recursos per a establir relacions afectives més properes i riques amb els alumnes.
 • Construir una mirada més sensible i profunda cap a les necessitats afectives i emocionals de l'adolescent i en cada una de les seves etapes (com a persona i dins del context del jove)
 • Adquirir recursos per a facilitar i enriquir la comunicació i relacions entre mestre-alumne.
 • Capacitar al mestre-educador de recursos per poder fer un acompanyament emocional en aquesta etapa evolutiva.
 • Fer adonar-se de quines són i desenvolupar en cada educador les seves potencialitats i capacitats per a gestar relacions més estables i confiades amb els alumnes.
 • Formar i dotar als professionals amb més capacitats i recursos, més confiats i amb més potencial per a desenvolupar la seva tasca de mestre i formador per construir relacions més conscients, més riques i més humanes amb els alumnes.
 • Facilitar i dotar al professional d’eines i recursos com fer un acompanyament emocional per apropar-nos als joves, facilitar la relació i la comunicació.
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Docents de primària (cicle superior), secundària o internivell.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Laura Duran
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-Acompanyant-comprenentLadolescent.doc
Plataformes d’aprenentatge TIC II: Google classroom

Tenir una eina externa que permeti als estudiants la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació.  Google ClassRoom facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, apps, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Conèixer GoogleClassRoom tot sabent les possibilitats i limitacions.
 • Crear una classe i les seves parts.
 • Configurar i administrar la classe creada.
 • Afegir alumnes, professors i famílies a la classe.
 • Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de GoogleClassRoom
 • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
 • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
 • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes, professors i famílies.
 • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.
 • Emprar eines externes que nodreixin els continguts digitals disponibles a la classe.
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Docents de de tots els nivells amb inquietuds TIC
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Guillermo Guerrero
Lloc On_line
Treball cooperatiu a l'aula

ico 32 0009 ContingutDescripció de l'activitat

El treball cooperatiu s'ha convertit en essencial a l'aula per desenvolupar un ensenyament per competències. Molts docents no estan habituats a treballar amb aquesta tècnica. Amb aquest curs s'intenta que assoleixin les bases per treballar amb els alumnes de manera cooperativa.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l'activitat

 • Conèixer que és el treball cooperatiu i llurs característiques.
 • Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l'aula.
 • Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica dins de l'aula.
 • Capacitar al docent o professional amb els coneixements necessaris per a desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.
 • Disposar de les estratègies necessàries per a dissenyar una activitat d’ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 20-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent l'acreditació del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Maria Julia Girol
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-TreballCooperatiuAula.pdf
Usos educatius i creatius amb TIC

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Aquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) en elscontextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents, de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC es poden aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

 

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Donar recursos al docent per conèixer i descobrir aplicacions TIC i poder usar-les a les aules amb les noves metodologies d’aprenentatge
 • Analitzar el potencial de les TIC a les aules
 • Reflexionar i avaluar les bones pràctiques en l’ús de les TIC dins les aules.
 • Descobrir diverses aplicacions creatives com a mètode d’aprenentatge a l’aula
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15 hores
Dates de l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Núria Roca Ruaix
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-UsosEucatiusCreatiusTIC.pdf
Com millorar la programació didàctica d’aula de secundària, batxillerat i cicles formatius?

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l’activitat:

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer cada un dels apartats que integren la programació didàctica.
 • Programar un curs atenent a la realitat de l’aula.
 • Desenvolupar una programació concreta i factible.
 • Realitzar una programació d’aula sencera.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 03-07-2020
Import 180 €
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 45
Dates De l’1 al 31 de juliol de 2020
Destinataris Docents de Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Meri Coma
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-ComMillorarProgramacioSecundaria.pdf
Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva

Descripció de l’activitat

Es tracta d'un curs molt pràctic per tal que els docents puguin desenvoluparuna acció tutorial real i efectiva dins del seu grup classe.

Objectius de l’activitat

 • Establir les bases per fer una tutoria el màxim de positiva i satisfactòriade cara a l’alumne.
 • Centrar els eixos que s’han de desenvolupar en una activitat tutorial pera alumnes de 12 a 18 anys.
 • Aprendre a realitzar els continguts base d’un Pla d’acció tutorial efectiu ifactible, per ser aplicat en el centre.
 • Practicar com realitzar entrevistes amb pares i tutors.
 • Aprendre a dur a terme tutories individuals amb els alumnes.
 • Aprendre a dur a terme Juntes d’avaluació i Plans Individualtzats.
 • Experimentar la motivació per saber transmetre-la als alumnes.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 03-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Professors de Secundària, Batxillerat i Formació Professional
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Meritxell Coma
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-ComFerTutoria.pdf