Semipresencials Saligarda

La majoria d'aquests cursos s'inicien el primer dia d'un mes concret.

Seleccioneu la data que us interessi començar (Tria edició).

La nostra eina de treball “la veu”

La veu és un component essencial de la comunicació humana. Donat que per a un gran col·lectiu de persones, entre els quals es troba el personal docent, la veu constitueix l’instrument fonamental del seu treball, qualsevol alteració o patologia  vocal esdevindrà  situacions adverses en l’àmbit laboral.

Aquest curs vol posar a l’abast dels professor/es tècniques i coneixements  que facilitin la  prevenció, formació i higiene vocal.

 • Sensibilitzar al docent sobre la importància de l’educació de la veu, la prevenció i l’higiene vocal.
 • Potenciar l’equilibri muscular, modificar els punts de recolzament alterats i desbloquejar les zones inhibides del cos, afavorint canvis necessaris per a una fonació lliure.
 • Afavorir una correcta respiració i un control fonorespiratori òptim.
 • Exercitar la mobilitat i flexibilitat de tot el sistema fonorespiratori, la qual cosa permetrà la realització de variacions del timbre, intensitat i to; i la seva adequació a diferents situacions: conversa, veu projectada, veu cantada.
Import 95 €
Horari de 9 a 13 h.
Nombre d'hores 20 on line i 10 presencials
Dates Dissabtes primer trimestre: 23 i 30 de novembre
Dissabtes segon trimestre: 18 i 25 de gener
Dissabtes tercer trimestre: 9 i 15 de maig
Destinataris Mestres i professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Gabriela Zabala
Lloc Can Raspall
Categories Escola de Tardor-Hivern, Educació,Educació de la veu, Presencial, Formació del professorat,Semipresencials Saligarda
Documentació/Temari 2020S-LaNostraEinaDeTreballarLaVeu.doc
Com educar en la igualtat: Educació transformadora, de la igualtat a l’equitat

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui en l'àmbit de Primària com de Secundària. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

Objectiu General:  

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliures i una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

 • Identificar les desigualtats de gènere dins l’àmbit de l’escola.
  Detectar el sexisme en el llenguatge i assumir i incorporar la necessitat de l'ús del llenguatge inclusiu.
 • Conèixer el marc legislatiu i l’evolució social de la coeducació, des de la perspectiva feminista. 
 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Avançar en l'eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules.
 • Conèixer els manuals i recomanacions per a un llenguatge inclusiu i aplicar-les a la pràctica docent.
 • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l'elaboració d’una unitat didàctica coeducativa.
Import 95 €
Horari De 9 a 13 hores
Nombre d'hores 20 hores on line i 10 presencials
Dates Dissabtes primer trimestre: 23 i 30 de novembre
Dissabtes segon trimestre: 18 i 25 de gener
Dissabtes tercer trimestre: 9 i 15 de maig
Destinataris Professorat de les etapes d’educació primària, secundària, formació professional i batxillerat, de l’ensenyament públic i privat.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Mònica Cano i Lourdes Òdena
Categories Escola de Tardor-Hivern, Educació, Semipresencial, Formació del professorat,Semipresencials Saligarda
Documentació/Temari 2020S-ComEducarEnLaIgualtat.doc
El treball per competències a l'aula: del mite a la pràctica

L’educació es veu immersa en un procés de canvi tan vertiginós que sovint dificulta l’adaptació dels docents als nous requeriments socials i legals. En aquesta activitat, acostarem els conceptes que més confusió desperten a la realitat quotidiana del mestre/professor, i proporcionarem instruments i materials d’èxit contrastat que els permetin transformar en positiu la seva experiència d’aula i, tot incorporant elements pedagògics innovadors, interpretar adequadament les més recents ordres legislatives d’avaluació.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Comprendre l’essència del canvi que suposa passar de treballar continguts a treballar competències.
 • Distingir què hi ha de cert i de mite en allò que se sent dir.
 • Conèixer metodologies de treball per competències que qualsevol docent pugui incorporar a l’aula amb facilitat.
 • Entendre’n les limitacions i dificultats i aprendre a integrar-les de manera hàbil i sostenible per al docent.
 • Reflexionar sobre el que esperem del nostre alumnat i aprendre a dissenyar activitats en consonància.
 • Comprendre quan i per què avaluem.
 • Enriquir el repertori de tècniques d’avaluació del docent per tal que l’avaluació esdevingui un instrument veritablement útil, tant per l’alumne com per al docent.
Import 95 €
Horari De 9 a 13 hores
Nombre d'hores 20 hores on line i 10 presencials
Dates Dissabtes primer trimestre: 23 i 30 de novembre
Dissabtes segon trimestre: 18 i 25 de gener
Dissabtes tercer trimestre: 9 i 15 de maig
Destinataris Mestres d’Educació Primària i Professors/es d’ESO
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Daniel Guillamon
Lloc Can Raspall
Categories Escola de Tardor-Hivern, Educació, Semipresencial, Formació del professorat,Semipresencials Saligarda
Documentació/Temari 2020S-El treballPerCompetencies.doc