Calendari d'activitats

Dilluns, Juliol 01, 2019
12:00 am

Mindfulness a l'àmbit de la docència, fent camí a la felicitat (la Garriga)

Institut Vil·la Romana

Aquesta formació ofereix recursos i eines per generar canvis en la manera de viure les dificultats del dia a dia practicant una atenció conscient a les nostres pròpies sensacions, emocions i pensaments. Per millorar l’actitud a l’hora de donar respostes als conflictes que es presenten diàriament, dins i fora de les aules.

Aquest programa està avalat científicament i reconegut a escala mundial per a la reducció de l’estrès, l’ansietat, la depressió i el malestar general. És una formació psico-educativa que té com a finalitat la reducció i prevenció de l'estrès i les seves conseqüències pel que fa a salut i benestar general.

Realitzarem un viatge cap a l’interior per descobrir noves maneres de gestionar l’estrès, l’ansietat i el malestar general i permetre així treballar des de la calma, la serenitat i la tolerància.

12:00 am

El treball per competències a l'aula: del mite a la pràctica

Can Raspall (de moment en línia)

Es tracta d'adaptar-nos a un nou tipus d'ensenyament, d'aprenentatge, amb un nou model d'ensenyar vinculat amb la realitat de l'alumne que tenim a l'aula.

 • Comprendre l’essència del canvi que suposa passar de treballar continguts a treballar competències.
 • Distingir el que hi ha de cert i de mite en allò que se sent dir.
 • Conèixer metodologies de treball per competències que qualsevol docent pugui incorporar a l’aula amb facilitat.
 • Entendre’n les limitacions i dificultats i aprendre a integrar-les de manera hàbil i sostenible per al docent.
 • Reflexionar sobre el que esperem del nostre alumnat i aprendre a dissenyar activitats en consonància.
 • Comprendre quan i per què avaluem.
 • Enriquir el repertori de tècniques d’avaluació del docent per tal que l’avaluació esdevingui un instrument útil i agradable, tant per l’alumne com per al docent.
12:00 am

Percussió corporal i moviment: MÈTODE BAPNE

Can Ramos

Oferir recursos didàctics i seqüenciats centrats en la percussió corporal per a la seva aplicació a l’aula.

12:00 am

Logopèdia aplicada a l'educació

Can Raspall (de moment en línia)

Proporcionar coneixements, recursos i estratègies propis de la logopèdia com a eines didàctiques per acompanyar el desenvolupament lingüístic dels alumnes dins de l’aula.

 • Adquirir coneixements bàsics sobre les etapes de desenvolupament de la parla i el llenguatge oral de 0 a 6 anys, familiaritzar-se amb vocabulari especialitzat.
 • Aprendre a detectar els mals hàbits i les dificultats ORL que poden interferir en l’adquisició de la parla i el llenguatge, reconèixer quines actuacions prendre.
 • Aprendre a detectar les dificultats de parla i llenguatge oral que poden aparèixer a l’aula, reconèixer quines actuacions prendre.
 • Aprendre i reflexionar sobre les diferents estratègies de suport lingüístic que es poden aplicar a l’aula per enfortir el llenguatge de tot l’alumnat.
 • Pensar i dissenyar material didàctic per millorar la forma del llenguatge, per estimular-ne l’ús i per ampliar el seu contingut.
 • Tenir eines per abordar el llenguatge de l’alumne en l’entrevista amb la família i donar-los pautes adequades en relació al llenguatge.
12:00 am

Eines plàstiques i didàctiques per al docent. El llibre del pintor.

Can Font

Des de la perspectiva dels llibres de viatges que utilitzaven els pintors o il.lustradors, es treballaran diferents maneres de realitzar el nostre llibre individual amb les tècniques més idònies per tal de treballar projectes creatius.

Coneixerem petits trucs, farem retocs i exercicis. Muntarem un llibre, el qual ens farà de pont entre l’alumne i la seva creativitat, veient l’estil, depuració i manipulació de cada nen.

12:00 am

La dicció dels docents. La veu, la nostra eina de treball

Institut Vil·la Romana

La veu és un component essencial de la comunicació humana. Donat que per a un gran col·lectiu de persones, entre els quals es troba el personal docent, la veu constitueix l’instrument fonamental del seu treball, qualsevol alteració o patologia  vocal esdevindrà  situacions adverses en l’àmbit laboral.

Aquest curs vol posar a l’abast dels professor/es tècniques i coneixements  que facilitin la  prevenció, formació i higiene vocal.

 • Sensibilitzar al docent sobre la importància de l’educació de la veu, la prevenció i l’ higiene vocal.
 • Potenciar l’equilibri muscular, modificar els punts de recolzament alterats i desbloquejar les zones inhibides del cos, afavorint canvis necessaris per a una fonació lliure.
 • Afavorir una correcta respiració i un control fonorespiratori òptim.

Exercitar la mobilitat i flexibilitat de tot el sistema fonorespiratori, la qual cosa permetrà la realització de variacions del timbre, intensitat i to; i la seva adequació a diferents situacions: conversa, veu projectada, veu cantada.

12:00 am

Club de lectura, més enllà i més endins

Institut Vil·la Romana

Aquesta formació s'adscriu dins l'àmbit lingüístic, en les àrees de llengua catalana, castellana i literatura; i s'orienta a la pràctica de les dimensions següents: comunicació oral, comprensió lectora, literària, plurilingüe i intercultural.

Els objectius són:

 1. Introduir el professorat en la visió del creador d'històries.
  • La simbiosi entre text i imatge.
  • El llenguatge com a constructe i vehicle del pensament.
  • La creació dels personatges.
  • La construcció d’una història.
  • De la idea al llibre imprès.
 2. Reflexionar entorn de les idees i de la seva importància.
 3. Plantejar la literatura com a font de coneixement i de referents.
 4. Traçar ponts entre les situacions i reaccions que viuen els personatges amb les situacions i reaccions que viuen els infants en la seva vida quotidiana.
 5. Reconèixer el llenguatge com a vehicle del pensament.
 6. Conèixer els diversos perfils de professionals que treballen en el sector del llibre.
 7. Conèixer el funcionament dels drets d’autor.
12:00 am

Pedagogia relacional, educar en la no violència

Institut Vil·la Romana

Aquesta formació es proposa oferir les eines pràctiques i teòriques que constitueixen el procés de la Integració Relacional: la Comunicació NoViolenta, el Mindfulness, la Neurobiologia Interpersonal i la Teoria de l’Aferrament. La formació està dissenyada per respondre a les necessitats de persones que treballen en l’entorn escolar.

 • Entendre i aplicar els principis de la Comunicació NoViolenta a l’entorn escolar. Com facilitar la comunicació i resolució de conflictes entre totes les persones que són part de l’escola (mestres, alumnes i famílies), com gestionar les emocions i crear un entorn més empàtic.
 • Entendre i practicar el Mindfulness com a eina per auto cuidar-se i d’observació per facilitar la presència plena i l’autoconsciència.
 • Entendre els principis bàsics de la Neurobiologia Interpersonal i de la Teoria de l’Aferrament per afavorir intervencions pedagògiques adequades i respectuoses, especialment amb alumnes i famílies que presenten dificultats.

 

12:00 am

Com treballar les tutories a través de les emocions

Institut Vil·la Romana

Hem comprovat durant aquests últims anys que un alt grau de fracàs escolar i inclús d’abandonament dels estudis és degut a “temes emocionals”. Per tant s’ha convertit en una necessitat treballar les emocions amb els alumnes i construir persones amb la capacitat de conèixer-se a si mateixos i gestionar les seves emocions. Es tracta, de traslladar al món de l’alumnat la importància de les emocions en la presa de decisions quotidiana. Cal explicar als alumnes què són les emocions i com aquestes els ajuda a créixer com a persones. I per acabar, dir que volem intentar que siguem capaços de fer als alumnes més feliços cada dia.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Establir les bases per fer una tutoria el màxim de positiva i satisfactòria de cara a l’alumne.
 • Donar d’estratègies per a potenciar la gestió emocional i l’autoconeixement.
 • Potenciar una docència encaminada a fomentar les competències i habilitats emocionals dels alumnes.
12:00 am

Educació transformadora, de la igualtat a l'equitat

Institut Vil·la Romana

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui en l'àmbit de Primària com de Secundària. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

Objectiu General: 

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliures i una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

 • Identificar les desigualtats de gènere dins l’àmbit de l’escola.
 • Conèixer el marc legislatiu i l’evolució social de la coeducació, des de la perspectiva feminista.
 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Avançar en l'eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules.
 • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l'elaboració d’una unitat didàctica coeducativa.
12:00 am

Ioga i teràpia corporal 2 i 3

Institut Vil·la Romana

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Aquest és un curs intensiu d’una setmana, 5 dies de 6 h diàries essent un total de 30 h de formació. Farem un treball de coneixement personal i autogestió emocional. Usarem la connexió corporal per entendre els patrons de conducta en el nostre dia a dia i buscarem estratègies per transformar-los.

El curs és vivencial i en grup, on es fa un treball personal profund individual.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 1. Descobrir la nostra part emocional i entrar en contacte amb els bloquejos físics, mentals i emocionals que no ens permeten viure amb llibertat i plenitud la nostra autenticitat.
 2. Obtenir les eines necessàries per assolir més presència davant les necessitats dels infants dins l’aula i la comunitat educativa.
 3. Relacionar-te sana i veritablement amb tu mateix i amb els altres.
 4. Integrar les bases del Ioga per adquirir la pràctica a la nostra rutina diària.
 5. Orientar i acompanyar el procés personal que cada individu que participa del curs.
 6. Conèixer la importància de l'alimentació saludable per a una vida equilibrada.
 7. Millorar la concentració, la respiració, la calma mental i l’equilibri emocional.
 8. Despertar la creativitat que ens permet expressar el nostre potencial.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

Ioga: 

 • Asana (postures).
 • Pranayama (control de la respiració).
 • Meditació

Cuina energètica i conscient
Treball psico-corporal:

 • Xacres

Muladhara, Swadishthana Manipura, Anahata, Vishuda, Ajñá, Sahasrara

12:00 am

Tallers d’art per a projectes transversals: la ceràmica com a arteràpia

Can Ramos

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es realitzaran diferents tallers d’art amb el fang com a material principal. Aquests tallers es dividiran en dues branques, una més tècnica on s’aprendran les diferents tècniques de modelatge i una altra on s’utilitzarà el fang com a eina per treballar la cohesió grupal i les emocions.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Descobrir el fang com a eina i recurs pedagògic
 • Aprendre diferents tècniques de modelatge
 • Desenvolupar el treball en volum
 • Conèixer les possibilitats i limitacions del fang
 • Treballar la motricitat fina i l’agilitat de les mans
 • Reforçar la matèria curricular
 • Desenvolupar la creativitat
 • Treballar els valors emocionals i la cohesió grupal

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

En la part de tècnica es realitzaran diferents peces de fang amb diferents tècniques com ara planxa, xurro, volum, també es realitzaran diferents acabats.

En la part de cohesió grupal es realitzaran diferents activitats per treballar els sentiments, l’acceptació, la cooperació i treball en equip.

9:00 am