Activitats matemàtiques per a primària

Activitats matemàtiques per a primària

Durada

15 hores

Format

Videoconferència

Dates streaming

Del 5 al 9 de juliol

Horari streaming

De 10 a 12 h

Preu

60 €

Àmbit

Innovació educativa

Nivells

Primària.

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Matemàtiques

En aquest curs es vol aprofundir en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques en aquestes etapes i en com treballar-los a l'aula, amb el convenciment que si se'n sap més, es poden ensenyar millor.

El treball es realitzarà a partir d'activitats d'aula i en un ambient de resolució de problemes. Per cadascun dels blocs de contingut es plantejaran activitats competencialment riques per portar-les a l’aula, adaptades als diferents cicles d’educació primària. Aquestes activitats es prendran com a base per fer la reflexió sobre els continguts clau i la seva didàctica

 • Aprofundir en els continguts clau de l'aprenentatge de la matemàtica i en la seva didàctica.
 • Trobar connexions entre diferents tipus de continguts.
 • Disposar d'elements per coordinar l'aprenentatge al llarg de l'etapa
 • Analitzar i utilitzar adequadament diferents activitats competencials per al treball dels diferents blocs de contingut.
 1. Geometria a l’espai
 2. Geometria plana
 3. Operacions
 4. Patrons i relacions
 5. Sentit numèric

En cada sessió es plantejaran un seguit d’activitats d’un bloc de contingut, i a partir d’aquestes activitats es discutiran amb els assistents les possibilitats didàctiques que ens ofereixen, la seva relació amb el currículum, l’adaptació als diferents grups d’edat, possibles ampliacions, etc. En paral·lel es resoldran els dubtes matemàtics que cada aspecte del currículum suposin als assistents.

El curs s’estructura en cinc sessions, una per cada bloc de contingut. Aquestes sessions es realitzaran de manera virtual en directe mitjançant la plataforma Zoom. Al final del curs es demanarà als assistents que preparin una sessió (o seqüència de sessions) amb algun dels materials presentats durant el curs i adaptat a la realitat i necessitats de cada assistent. Per a la realització del treball es comptarà amb la tutoria del professor al càrrec del curs.

Avaluació de l’aprofitament

 • Participació activa durant les sessions
 • Elaboració de les tasques durant les sessions
 • Elaboració individual d’una programació d’una sessió (o seqüència de sessions) adaptada a la realitat de cada assistent
 • Tutories per a la realització del treball individual.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques
 • Realització i lliurament correcte de totes les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament.

Marc Guinjoan Francisco.

Matemàtic i professor de Didàctica de les Matemàtiques.

Professor/a

Marc Guinjoan
Marc Guinjoan

Data inici

05 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Primària, Híbrid, Inn. educativa