Com garantir l'èxit escolar en entorns vulnerables

Com garantir l'èxit escolar en entorns vulnerables

Durada

15 hores

Format

En línia i videoconferència

Dates streaming

6 i 13 de juliol 

Horari streaming

De 9 a 14 h.

Preu

60 €

Àmbit

Educació emocional

Nivells

Primària, i Secundària

Activitat reconeguda en resolució de data 17/02/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

EntornsVulnerables

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines i recursos als i a les docents de primària i secundària per incorporar en la seva metodologia pautes que afavoreixin l’aprenentatge a infants i joves que es troben en un entorn familiar vulnerable.

A vegades les situacions socioeconòmiques desfavorables de les famílies, obstaculitzen el seguiment del curs acadèmic i, una educació transformadora, hauria de poder garantir la igualtat de condicions en les persones en edat escolar, sense caure en el proteccionisme ni en les discriminacions.

Objectiu General:

Oferir eines i recursos al personal docent per a la detecció i abordament de situacions que entorpeixen el rendiment acadèmic en els/les alumnes, provinents d’entorns amb dificultats socioeconòmiques.

Objectius Específics:

 • Identificar les possibles desigualtats per motius socioeconòmics familiars.
 • Conèixer els recursos i els circuits del territori que puguin facilitar millores en les condicions particulars de cada alumne/a i llurs famílies.
 • Conèixer el marc legislatiu i els drets i deures de la infància i l’adolescència.
 • Incorporar a les aules metodologies inclusives.
 • Potenciar el treball en xarxa amb altres agents que actuen dins i fora dels centres educatius.

Mòdul 1: Mirant més enllà

 • Com afavorir dinàmiques inclusives dins l’aula a on hi hagi persones que tenen malestar per factors socioeconòmics.
 • Detecció d’indicadors que visibilitzen situacions de risc d’exclusió.
 • Com crear espais on l’alumnat pugui deixar de banda les cuirasses i parlar des del cor.
 • Eduquem l’empatia?

Mòdul 2: Importància de la comunitat educativa en els processos resilients

 • Breu introducció al marc legislatiu d’infància i adolescència.
 • Mapeig de recursos existents en el territori.
 • La importància d’un bon treball en xarxa i interdisciplinari. Sumem sinergies.
 • La figura de la família com a element imprescindible en els processos resilients.

La metodologia que proposem pretén potenciar al màxim les capacitats de les persones participants, combinant treball individual i treball en equip, per afavorir l'intercanvi d'idees i el consens.

Com a punt de partida, plantegem una metodologia amb les següents característiques:

 • Expositiva: Aportant les dades i coneixements per a generar interrogants i punts de partida per a elaborar nous coneixements a partir de la reflexió grupal i de la diagnosi de la pròpia realitat educativa.
 • Participativa i oberta: Les persones receptores han de constituir-se en el nucli de la formació, plantejant-se els diferents temes de tal manera que es generi un intercanvi d'informació i punts de vista entre formadores i participants.
 • Motivadora i vivencial: Per connectar amb les necessitats i interessos de les i els participants i responent a ells, la qual cosa considerem essencial per aconseguir aprenentatges significatius.

Quan es donin les condicions necessàries s'afavorirà la utilització de la metodologia socioafectiva, en la qual es parteix de la pròpia experiència per facilitar la transformació personal i afavorir l'acció.

Avaluació de l’aprofitament

A partir dels materials aportats en la plataforma del curs les persones participants hauran de:

 • Participar activament als diferents fòrums que s’obrin, amb un mínim de dues intervencions per línia de debat.
 • Aportar reflexions i comentaris crítics i constructius d’acord amb les indicacions formulades per les orientadores.
 • Coherència en les argumentacions i utilitzar un llenguatge respectuós i no discriminatori.
 • Elaborar una proposta educativa i/o didàctica amb perspectiva inclusiva i d’igualtat.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Mònica Cano Muñoz.
Educadora Social. Coordinadora de projectes socioeducatius.

Lourdes Òdena i Larrosa.
Educadora Social. Tècnica de projectes i Agent d’igualtat. 

Professor/a

Mònica Cano i Lourdes Òdena
Mònica Cano i Lourdes Òdena

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Primària, Secundària, Híbrid, Ed. emocional