Educació afectiva-sexual

Una aproximació global i integradora

Durada

15 hores

Format

En línia i videoconferència

Dates streaming

6, 8, 13 i 15 de juliol

Horari streaming

De 9.30 a 11.30 h

Preu

60 €

Àmbit

Educació emocional

Nivells

Primària, Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat.

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Feminisme escola

La sexualitat és una dimensió inherent i bàsica de la pròpia personalitat i del desenvolupament humà. Durant dècades, ha estat un tema reduït a l’àmbit familiar i, en molts casos, a l’àmbit individual.  Com a societat ha costat encarar el tema i parlar-ne amb normalitat, en moltes ocasions, ha estat un “tabú” i/o una realitat velada. En els darrers anys, s’ha produït una revolució sexual gràcies a alguns moviments socials.

  És moment de “repensar” una proposta global, integral i inclusiva, des del món educatiu, de la dimensió sexual i de les seves potencialitats en el procés evolutiu de la persona. En aquest curs proposarem un marc conceptual, estratègies i recursos per poder fer un abordatge holístic de la sexualitat i poder oferir una educació sexual en el context educatiu.  

Ens aproximarem des d’un vessant individual, aprofundint en les competències personals, i un vessant grupal que possibiliti la creació d’espais educatius de convivència inclusiva i integradora.

 • Reflexionar al voltant de l’educació afectiva i de la sexualitat com a realitat humana inherent, complexa i individualitzada.
 • Conèixer els principals aspectes bio-psico-socials de la sexualitat i el seu procés evolutiu.
 • Aprendre diferents recursos i pràctiques educatives aplicables a l’aula o en processos grupals d’infants, adolescents i joves.
 • Prendre consciència tant de les potencialitats de desenvolupament personal com dels riscos associats a la dimensió sexual.
 • Comprendre i elaborar un marc teòric propi coherent i en sintonia amb la pluralitat de vivències i realitats sexuals en les societats actuals.

Mòdul 1: Fonamentació

 • Marc teòric i bases de l’educació afectiva-sexual.
 • Aproximació a conceptes bàsics: sexualitat, educació sexual, identitat, orientació, gènere i rol.
 • Desenvolupament afectiu-sexual de la persona.
 • Sexualitat i societat: ètica, cultures i moviments socials.

Mòdul 2: Abordatge a realitats específiques    

 • Diversitat, identitats i orientacions sexuals.
 • Elements de gestió emocional davant la pròpia vivència sexual i la dels altres.
 • Sexualitats, autoestima i habilitats personals.
 • Sexualitat: Conflictes, riscos, malalties i violències.

Mòdul 3: Recursos i materials didàctics

 • Educació afectiva-sexual: claus pedagògiques.
 • Procés d’acompanyament i atenció a la diversitat a l’aula.
 • Models i metodologies d’intervenció educativa.
 • Recursos i activitats per a treballar amb infants, adolescents i joves.

Des del curs presentem un marc conceptual de la sexualitat a partir de diferents documents i recursos.  Els continguts teòrics seran sempre compartits amb diàleg i anàlisi amb tots els membres del grup.

Es proposaran algunes activitats, dins del marc de l’educació afectiva-sexual, per a la pròpia reflexió i la síntesi personal de les diferents temàtiques i aspectes treballats. Activitats relacionades amb: rutines de pensament, jocs d’empatia...

Es facilitaran recursos, activitats i bibliografia per ampliar, reflexionar i/o posar en pràctica els continguts desenvolupats durant les sessions.

Avaluació de l’aprofitament

 • Participació activa en el fòrum de discussió, on s’intercanviaran i es comentaran experiències reals.
 • Discussió de casos
 • Disseny d’una estratègia de prevenció i sensibilització.
 • Elaboració i lliurament d’un portafoli d’aprenentatges que reculli els aprenentatges, les reflexions i les sensacions del seu autor.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Presència activa a un mínim del 80% del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades de manera satisfactòria
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Superació de les activitats digitals al final de cada mòdul
 • Lliurament correcte i superació de l’activitat de síntesi.

Pere Muñoz Sellart.

Mestre, psicòleg i educador social.
Postgrau en Estratègies d’aprenentatge.
Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència.

Professor/a

Pere Muñoz Sellart.
Pere Muñoz Sellart.

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Primària, Secundària, Batxillerat, Híbrid, Ed. emocional , Atenció diversitat