Estratègies per a la docència virtual

Estratègies per a la docència virtual

Durada

30 hores

Format

En línia

Dates streaming

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

80 €

Àmbit

Organització i gestió a l’aula

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Estratègies docència virtual

Aquest curs pretén reflexionar, debatre i oferir recursos pedagògics i eines per adaptar la docència presencial a la docència virtual, tenint en compte que és fonamental implantar metodologies actives i col·laboratives que ajudin a millorar la motivació de l’alumnat. Una adient adaptació i planificació  dels continguts  i de la comunicació entre els docents i l’alumnat pot ajudar a oferir una docència no presencial de qualitat.

 • Conèixer la importància de planificar una bona estratègia metodològica per impartir classes virtuals.
 • Analitzar diverses plataformes LCMS i eines per crear continguts virtuals de qualitat.
 • Aprendre a dissenyar i crear materials que fomentin la col·laboració i l’aprenentatge actiu així com una bona comunicació amb l’alumnat.

Mòdul 1: Anàlisi de materials que ens permetin planificar continguts adaptats a la docència virtual

 • Com adaptem els materials de la docència presencial a la virtual
 • Quins elements donen valor a aquests materials
 • Avantatges i inconvenients dels materials virtuals

Mòdul 2: Presentació  de plataformes LCMS

 • Diferències principals entre una plataforma LMS i una LCMS
 • Principals elements de les plataformes LCMS
 • Claus per triar una determinada plataforma LCMS

Mòdul 3: Eines digitals de creació de tasques i activitats col·laboratives

 • Definició d’eines col·laboratives
 • Com adaptar les tasques a l’ensenyament virtual
 • Eines educatives per crear tasques virtuals

Mòdul 4: Eines per establir una bona comunicació amb l’alumnat

 • Recursos i eines per estimular el feedback
 • Com motivar la comunicació virtual
 • Atenció a la diversitat dins l’aula virtual

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Avaluació de l’aprofitament

 • A partir dels materials aportats a la plataforma del curs, analitzarem i farem debat sobre com s’han d’adaptar els materials d’un curs presencial a un de virtual per aconseguir un aprenentatge significatiu i quines plataformes ens poden semblar més adients.
 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diverses situacions de docents i alumnes impartint o assistint a classes virtuals i quines solucions o canvis s’hi poden fer.
 • Crear un document on es valori la importància de la comunicació no presencial amb l’estudiant i com aconseguir un feedback que ajudi a la construcció de coneixement.
 • Elaborar una classe virtual aplicant diverses eines per desenvolupar una tasca que inclogui una activitat col·laborativa.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts.
 • Lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Capacitat d’autonomia en la realització dels exercicis.

Núria Roca i Ruaix.

Llicenciada en Filologia catalana. Grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics. Màster en les TIC aplicades a l’educació. Formadora

Professor/a

Núria Roca

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

30 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Gestió a l'aula