Introducció a Moodle

Introducció a Moodle

Durada

30 hores

Format

En línia

Dates streaming

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

80 €

Àmbit

Noves tecnologies

Nivells

Primària, Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat.

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Moodle

Moodle esdevé actualment una de les eines digitals més potents en entorns d'aula virtual. Actualment aquesta plataforma és una de les més emprades en tots els nivells i en la majoria dels centres educatius. Aquesta plataforma permet als estudiants i docents la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any; esdevé una bona praxi donat l'era de la informació. Moodle facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

 • Conèixer Moodle sabent les possibilitats i limitacions.
 • Crear un curs i les seves parts.
 • Configurar i administrar un curs.
 • Afegir alumnes i professors.
 • Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de Moodle.
 • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
 • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
 • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes i professors.
 • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.

Mòdul 1: Introducció al Moodle i els primers passos

 • 1.1. Conèixer Moodle.
 • 1.2. Creació d’un curs.
 • 1.3. Pàgina principal de Moodle i del curs.
 • 1.4. Edició del curs.
 • 1.5. Modificació perfil usuari.
 • 1.6. Modificació paràmetres del curs.
 • 1.7. Gestió de grups i inscripció de l'alumnat.
 • 1.8. Les etiquetes.

Mòdul 2: Els recursos de Moodle

 • 2.1. El sistema de fitxers de Moodle i la seva gestió.
 • 2.2. Creació de recursos didàctics: directori, pàgines, enllaços, glossaris, llibres, fòrums, consultes.

Mòdul 3: Blocs laterals i les tasques del curs.

 • 3.1. Creació de blocs laterals i configuració.
 • 3.2. El calendari del curs. Creació d’esdeveniments.
 • 3.3. Les taques: configuracions possibles i avaluació.

Mòdul 4: Còpia de seguretat del curs.

 • 4.1. Reinici d’un curs i el seu reaprofitament.
 • 4.2. Importància de les còpies de seguretat i el seu ús.

El curs s'estructura en diferents mòduls, des de la presentació i posada en marxa d'un curs de Moodle fins a crear, configurar i avaluar les tasques per l'alumnat.

Els continguts presents al curs seran de dos tipus:

 • Material didàctic: conjunt d'explicacions i manuals necessaris per entendre els continguts i possibilitats de cada part de Moodle.
 • Vídeos Demostratius: en cada secció que ho requereixi sempre es facilitarà un videotutorial de com realitzar les accions presentades en els continguts didàctics. L'objectiu és afavorir l'assoliment dels continguts i de les habilitats TIC necessàries per part dels participants al curs.

Durant tot el curs sempre estaran disponibles fòrums per als participants per cercar l’aclariment de dubtes, resolució d’incidències i la col·laboració.

La temporització dels continguts i tasques a realitzar seran fixades mitjançant el calendari del curs.

Avaluació de l’aprofitament

El curs presenta un total de 7 tasques on els participants hauran de demostrar de forma empírica l’assoliment dels continguts i habilitats. Cada una d’aquestes tasques ha de rebre la qualificació de Tasca completada satisfactòriament per poder ser valorada positivament. En cas contrari, el participant haurà de rectificar i refer la tasca, fins a assolir aquesta qualificació.

 A continuació es detallen les tasques proposades:

Mòdul 1: Introducció al Moodle i els primers passos

 • Tasca 1: La participació en un fòrum d’experiències en entorns similars d’aula virtual i modificació del perfil personal.
 • Tasca 2: modificació dels paràmetres del curs de Moodle. Inscripció d’alumnes exemple al curs i creació d’etiquetes.

Mòdul 2: Els recursos de Moodle.

 • Tasca 3: pujar fitxers al curs i crear una jerarquia de carpetes. Creació de recursos del tipus web.
 • Tasca 4: creació de continguts mitjançant glossaris, fòrums, consultes i llibres tot avaluant les seves possibilitats.

Mòdul 3: Blocs laterals i les tasques del curs.

 • Tasca 5: creació i ús dels blocs laterals del curs de Moodle. Utilització dels esdeveniments del calendari del curs. Relació dels blocs laterals amb la resta de mòduls de Moodle.
 • Tasca 6: de cada possible activitat: tasques, preguntes fòrums i esdeveniments; es demanarà un exemple de creació, administració i avaluació. Es veuran les possibilitats específiques de cada activitat per separat tot avaluant la seva utilització en la pràctica diària docent.

Mòdul 4: Còpia de seguretat del curs

 • Tasca 7: com reiniciar un curs de Moodle. Creació i utilització de les còpies de seguretat dels cursos en Moodle.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Guillermo Guerrero Hernández,

Professor Tècnic Cicles Formatius d’Informàtica

Professor/a

Guillermo Guerrero Hernández
Guillermo Guerrero Hernández

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

30 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Tecnològic