La llengua catalana a l’aula: repassem l’ortografia, gramàtica i lèxic bàsics i actualitzats

La llengua catalana a l’aula: repassem l’ortografia, gramàtica i lèxic bàsics i actualitzats

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates

De l’1 al 31 de juliol.

Preu

60 €

Àmbit

Llingüística

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Gramàtica catalanaL’activitat que es proposa pretén que el professorat pugui expressar-se amb correcció en qualsevol especialitat que imparteixi convertint-se en un bon exemple per a l’alumnat. Per això, i essent conscients que des del 2016 hi ha hagut una modificació important d’aspectes gramaticals i lexicals de la llengua catalana, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin repassar, conèixer i posar en pràctica aspectes ortogràfics, gramaticals i lexicals bàsics i actualitzats.

 

 • Utilitzar correctament les noves normes ortogràfiques i gramaticals en la realització de textos propis.
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc., tot coneixent les noves acceptacions introduïts a l’última Nova Gramàtica de la Llengua Catalana.
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis.

Mòdul 1: Ortografia

 • accent diacrític
 • duplicació de r en alguns compostos i derivats
 • apòstrof
 • guionet
 • vocals en síl·labes àtones

Mòdul 2:  Preposicions:

 • per i per a
 • preposicions davant d’infinitiu
 • preposició A davant CD

Mòdul 3:  Pronoms:

 • pronoms febles
 • combinacions de pronoms
 • pronom EN, HO

Mòdul 4:  Lèxic:

 • formació de nous mots: prefixació i sufixació
 • últimes incorporacions al DIEC
 • mots perillosos

Mòdul 5: Miscel·lània

 • Concordances
 • Locucions
 • Verbs SER, ESTAR

El treball amb els materials del curs es combinarà amb propostes pràctiques i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professora i alumnes. El curs consisteix en 15 hores no presencials, virtuals. Aquestes 15 hores estan dividides en 5 blocs diferents. En aquest curs, cal que l’alumnat es connecti a la plataforma Moodle de la Fundació Universitària Martí l’Humà on trobarà la guia didàctica del curs, juntament amb tot el material necessari per poder-lo realitzar. Alhora serà la plataforma mitjançant la qual la professora del curs oferirà diferents exercicis a realitzar i a partir de la qual l’alumnat farà els lliuraments respectius.

Avaluació de l’aprofitament

A partir dels materials aportats en la plataforma del curs:

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació en mínim el 80% dels fòrums establerts.
 • Lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades.
 • Superació d’una activitat final de cada mòdul:
  • BLOC 1: accentuació, apostrofació i col·locació de guionets correctament en un text proposat per la docent d’acord amb el contingut treballat al bloc 1. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats.
  • BLOC 2: superació d’un test de preguntes de selecció múltiple de diferents situacions lingüístiques treballades al bloc 2. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats.
  • BLOC 3: realització correctament d’un exercici de substitució pronominal d’acord amb el contingut treballat dins del bloc 3. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats.
  • BLOC 4: realització d’una activitat en la qual s’utilitzen correctament els mots perillosos i les noves incorporacions treballades al bloc 3.
  • BLOC 5: realització d’un text propi elaborat per l’alumnat en el qual s’emprin exemples de concordances, locucions i situacions de SER i ESTAR treballades al bloc 4. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats.

Avaluació de la satisfacció

 • TEST FINAL: inclou preguntes de resposta múltiple relacionades amb el contingut treballat al llarg de tot el curs. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats.
 • Realització de totes les tasques de manera satisfactòria.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació en mínim el 80% dels fòrums establerts.
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades.

Marta Gost Mayans.

Llicenciada en Filologia catalana

Professor/a

Marta Gost Mayans
Marta Gost Mayans

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Lingüístic