Tècniques d’estudi i gestió del temps

Tècniques d’estudi i gestió del temps

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates streaming

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

60 €

Àmbit

Organització i gestió a l’aula

Nivells

Primària, Secundària i Batxillerat.

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012):

Tècniques d'estudiAquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a l’alumnat d’eines de treball personal. Mitjançant les tècniques d’estudi, d’organització del temps i d’organització personal, el docent aprendrà a guiar als alumnes en les tasques pròpies com a estudiant.

 • Conèixer la influència directa de l’autoestima de l’alumne ver l’aprenentatge.
 • Adquirir una idea organitzada del procés d’estudi de l’alumnat.
 • Descobrir el potencial de l’alumnat quan se’ls dota de les eines adequades per afrontar les sessions d’estudi.
 • Desenvolupar pràctiques reals per compartir-les amb els altres docents, creant debat pedagògic i d’enriquiment professional.

Mòdul 1: L’alumne com a reflex de la seva autoimatge

 • Quins elements formen part de l’autoimatge de l’alumne.
 • Com incidir en l’autoimatge de l’alumne des de l’aula.
 • Eines per detectar una autoimatge negativa i com revertir-la.

Mòdul 2: Organització de les sessions d’estudi

 • Planificació i organització de les sessions d’estudi.
 • Recursos per evitar distraccions davant l’estudi
 • Tècniques de relaxació i concentració.

Mòdul 3: Procés d’estudi

 • Estratègies per fer front a l’estudi.
 • Recursos de treball davant l’estudi.
 • Mètode de síntesi.

Mòdul 4: Avaluació, autoavaluació i millora del propi procés

 • Tècniques de revisió i memorització.
 • Tècniques de planificació del treball.
 • Revisió del procés i estratègies de millora.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes. A través de presentacions i vídeos es reforçaran els continguts.

 

Avaluació de l’aprofitament

 • A partir de l’exposició d’un cas cal elaborar un pla d’actuació per a la millora de l’autoimatge d’un alumne.
 • Participar activament en un fòrum on es planteja la dificultat de l’alumnat adolescent per resoldre problemàtiques personals que afecten la seva concentració davant l’estudi.
 • Cal crear un document on es despleguin els apartats adequats per a l’estudi d’un tema, partint d’una situació fictícia.
 • Elaborar una memòria de treball on s’exposarà, s’analitzarà i s’avaluarà la posada en pràctica de tècniques de memorització amb l’alumnat d’un centre educatiu i els seus resultats.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Mínim 100% d’assistència
 • Elaboració del 100%0% de les activitats proposades
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Mireia Valdés Llonch.

Docent i Psicopedagoga. Experta en dificultats d’aprenentatge i gestió emocional.

Professor/a

Mireia Valdés Llonch.
Mireia Valdés Llonch.

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Gestió a l'aula