Treball cooperatiu a l'aula

Treball cooperatiu a l'aula

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

60 €

Àmbit

Innovació educativa

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

TCoperatiu

El treball cooperatiu a l’aula s’ha convertit en essencial per desenvolupar un ensenyament per competències. Molts docents no estan habituats a treballar amb aquesta tècnica. Amb aquest curs s’intenta que assoleixin les bases per treballar amb els alumnes de manera cooperativa.

 • Conèixer què és el treball cooperatiu i llurs característiques.
 • Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l’aula.
 • Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica.
 • Capacitar al docent o professional amb els coneixements necessaris per a desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.
 • Disposar de les estratègies necessàries per a dissenyar una activitat d’ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.

Mòdul 1: Aprenentatge cooperatiu

 • Què és l’aprenentatge cooperatiu?
 • Quines característiques ha de tenir una activitat perquè sigui cooperativa?
 • La formació de grups
 • Àmbits d’intervenció

Mòdul 2: Cohesió de grup

 • Dinàmiques per fomentar la participació, el debat i el consens en la presa de decisions
 • Dinàmiques per afavorir la interrelació, el coneixement mutu i la distensió dins del grup
 • Estratègies i dinàmiques per facilitar la participació dels alumnes corrents en el procés d’inclusió d’algun company i potenciar el coneixement mutu.
 • Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de manera cooperativa

Mòdul 3: Estructures cooperatives simples i complexes.

 • Algunes estructures cooperatives: Simples I
 • Algunes estructures cooperatives: Simples II
 • Algunes estructures cooperatives complexes o tècniques cooperatives
 • Unitat Didàctica estructurada de forma cooperativa

Mòdul 4: Exemples i recursos per aplicar a l’aula

 • Recursos per aplicar a l’aula
 • Com desenvolupar una unitat didàctica basada en un enfocament cooperatiu.
 • Com desenvolupar una unitat didàctica tenint en compte un enfocament cooperatiu

La metodologia d'aquest curs es basa en un model pedagògic dinàmic, basat en la comunicació i interacció online, on l'alumnat anirà adquirint els continguts del curs a partir dels coneixements teòrics i pràctics que s'aniran treballant al llarg del curs, així com de la reflexió i síntesi de les idees compartides, mitjançant material en PDF, activitats, correu electrònic i fòrum.

Avaluació de l’aprofitament

A l'inici de cada mòdul hi haurà un fòrum on es plantejaran una sèrie de qüestions per tal de conèixer els coneixements previs de l'alumnat. A més al llarg de cada mòdul es plantejarà una sèrie d'exercicis o situacions-problema de manera que cada alumne haurà de fer la seva aportació. Finalment, s'haurà de presentar una unitat didàctica basada en el disseny d'una intervenció de treball cooperatiu a qualsevol de les etapes educatives.

Avaluació de la satisfacció

 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació en mínim el 80% dels fòrums.
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques així com la realització de la unitat didàctica.

Maria Julia Girol Merino,

Mestra d'Educació Primària, Mestra d'Educació Infantil

Professor/a

Maria Julia Girol Merino
Maria Julia Girol Merino

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Inn. educativa, Gestió a l'aula