Image

Beneficiaris

Seran beneficiaris de la Càtedra principalment tota la població, entitats publiques i/o privades, qualsevol tipus de societat mercantil i universitat de Catalunya, així com qualsevol persona o entitat d’arreu del món interessades en les activitats que s’imparteixin des de la Càtedra.

L’elecció del beneficiaris s’efectuarà  amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones o entitats que  demanin  la prestació o servei que la Càtedra pugui oferir, d’acord amb els objectius fundacionals de la mateixa.