Termes i condicions

Titularitat del web

Termes Legals

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)

Per tal de donar Compliment amb l'establert a la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, A continuació s'indiquen a els tats d'informació general d'aquest espai web:

responsable

Titular : Fundació Universitària Martí l'Humà
Adreça : Carrer Banys, 38, 40 -08530- La Garriga - Barcelona
NIF / CIF:  G-63.198.782
Dades registrals:  Inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 1929
Contactiinfo @ FUMH .cat   
Telèfon:  93 860 50 60

Comunicació dels noms de domini de la FUMH ALS Registres S'ACOMPANYA

La  FUMH  declara haver Comunicat al Registre de Fundacions a a els noms de domini actualment en US, De conformitat amb el disposat en l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

CONDICIONS d'Utilització DEL WEB

Condicions Generals d'Utilització i Acceptació d'aquestes

Les presents condiciones generals d'Utilització del Web juntament con los condicions generals de Contractació dels serveis que s'hi presten, aixi com Altres condicions particulars que puguin establir-se, tinença com a Finalitat la Regulació i informació ALS Usuaris dels serveis de LA  FUMH  i la Regulació d'l'Ús del Web.

La navegació i la Utilització dels serveis de la web suposen l'Acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus de Totes a els condicions generals d'Utilització, de les condicions generals de Contractació i de QUALSEVOL Altra que Pugui existir en relació qualit qualit amb la Prestacions de serveis de la  FUMH .

La  FUMH  podrà, en tot Moment i sense avís previ, modificar a els presents condicions generals, aixi com a els condicions generals de Contractació i a els condicions generals que s'hi incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions del web, per tal que siguin l l conegudes amb caràcter previ pèls usuaris.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que preveu l'Reglament Europeu amb i protecció de Dades Personals 679/2016 de 27 d'Abril, l'Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la web o proporcionades omplint QUALSEVOL formulari que hi aparegui, aixi com de les derivades de les eventuals relacions comercials o col·laboratives que puguin generar-s'hi al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

Durant el procès de Recollida de dades, i en aquella secció del web on és sol·licitin aquestes, l'Usuari serà convenientment Informat, mitjançant gener hipervincle I a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori, o no, de Recollida d'aquestes dades per a l'Prestacions de serveis.

Drets de l'Usuari:  L'Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a l'esmentat Reglament Europeu 679/2016 i particularment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o supressió de dades i OPOSICIÓ, AIXÍ com el de portabilitat i limitacions del Tractament a la seva ques.

L'Exercici dels drets anteriorment referits referits indicats és podin Fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, Davant de FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MARTÍ L'HUMÀ amb domicili ac / Banys, 40 de la Garriga -08530- Barcelona, Departament de Publicacions, o per correu electrònic, a l'Adreça  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , amb la mateixa documentació que per correu postal.

Per a QUALSEVOL consulta sobre el Tractament de les Seves dades olla posar-se en contacte amb la nostra DPO a  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Tanmateix vosté olla dirigir a els Seves reclamacions derivades dels Tractament de les Seves dades de caràcter personal Davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agdp.es )

Mesures de seguretat
D'acordar amb l'article 25.2 de l'esmentat Reglament Europeu, La  FUMH  ha adoptat a els Mesures Tècniques i organitzatives necessaries per garantir que, per defecte, NOMÉS siguin l l Objecte de Tractament a els tats personals que siguin l l estrictament necessaries.

Galetes  
l'Ús de Cookies mitjançant el web és regirà per l'establert a la Política de Cookies, accessible en tot Moment des del web, formant part del present Avis Legal.

PROPIETAT INDUSTRIAL I Intellectual - POLÍTICA D'hipervincles

Tots els Continguts inclosos al web i, en particular, a els marques, noms comercials, Dissenys industrials, Dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, Programari, o qualssevol Altres signes susceptibles d'Utilització industrial i comercial estan Protegits per drets de Propietat industrial i intel·lectual de la  FUMH  o de TERCERS titulars d'aquests que han autoritzat la seva inclusió web. Queda per Tant prohibida QUALSEVOL Utilització i / o reproducció dels MATEIXOS sense Consentiment exprés de la  FUMH .

La  FUMH  no serà responsable de la infracció de drets de Propietat intel·lectual o industrial de TERCERS que pogues derivar-se de la inclusió al web de marques, noms comercials, Dissenys industrials, Dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o Programari que pertanyin a TERCERS que hagin Declarat ser-ne titulars en incloure'ls al web.

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una Autorització o que s'efectuï renúncia, Transmissió, cessio total o parcial d'aquests drets ni la CONCESSIÓ de cap dret ni expectativa de dret i, en va concretar, de l'alteracions, Transformació, Explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests Continguts sense la prèvia Autorització expressa de la  FUMH  o dels titulars S'ACOMPANYA.

La Utilització de les marques de la  FUMH  per part de Col·laboradors, Organitzadors d'activitats, clients, o QUALSEVOL Altre tercer que Tingüi algun tipus de vinculacions amb la  FUMH , amb la Finalitat d'incloure'ls a a els Seus Catàlegs, fullets , documentació comercial, pàgina web o de QUALSEVOL Altra forma, haura de ser expressament autoritzada per la  FUMH .

No és podrà incloure cap vincle de la web, des de QUALSEVOL Altra web, sense el Consentiment previ i exprés de la  FUMH .

Els Enllaços que s'hi estableixin Hauran d'efectuar-se a la pàgina principal de la  FUMH  o, si escau, la la a la qual la mateixa  FUMH  estableixi.

La  FUMH  no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinacio, que s'hi estableixin mitjançant Vincles al web, ni tampoc de les infraccions de drets de TERCERS En què aquestes pàgines poguéssin incórrer.

RESPONSABILITAT DE L'FUMH

L'Usuari reconeix i accepta que la Utilització del web i dels Seus serveis és realitza sota la seva total Responsabilitat.

La  FUMH  Únicament respondrà dels Danys que l'Usuari Pugui patir com a conseqüencia de la Utilització del Web, Quan aquests Danys siguin l l imputables a una actuació dolosa de la  FUMH .

No obstant, la  FUMH  declara haver adoptat Totes a els Mesures necessaries, d'acordar con los Seves possibilitats i amb L'Estat de la tecnologia, per tal de garantir el Funcionament de la Web i evitar-hi l'existència i la Transmissió de virus id 'Altres components que puguin perjudicar l'Usuari.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'Usuari s'obliga a utilitzar a a els Continguts del web de forma Diligent, correcta i lícita i és compromet a abstenir-se de:

Utilitzar a a els Continguts amb finalitats contraries a la Legalitat, a la moral i ALS bon costums.

Reproduir, copiar, distribuir mitjançant QUALSEVOL modalitat de comunicació pública, transformar o modificar a a els Continguts, excepte si és Disposa de la corresponent Autorització del titular.

Utilitzar a a els Continguts de la web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb QUALSEVOL Altre tipus de Finalitat comercial, Missatges no sol·licitats, dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seva Finalitat, aixi com a abstenir- és de comercialitzar o divulgar de QUALSEVOL manera la informació.

COMUNICACIONS COMERCIALS

La  FUMH  podrà enviar comunicacions comercials per QUALSEVOL mitjà (correu electrònic, postal o d'conselleria.) Amb total respecte a la legislació Vigent en Matèria amb i protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i De conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, serà Necessari el Consentiment de l 'Usuari.

L'Usuari podrà revocar en QUALSEVOL Moment seva Consentiment a la recepció de les comunicacions personals amb la simple Conselleria de la seva voluntat a la  FUMH  dirigint un correu electrònic a l'Adreça:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  o utilitzant l'hipervincle present en Totes a els comunicacions comercials.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular del web és regiran paper disposat a la normativa Vigent respecte de la legislació aplicable i de la JURISDICCIÓ COMPETENT. No obstant aixó, per als casos en què la normativa prevegi la Possibilitat a les parts de sotmetre 'sa 1 fur, la  FUMH  il' Usuari, amb renúncia expressa a QUALSEVOL Altre fur que a a els Pogues correspondre, és sotmeten ALS Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables a els normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

CONDICIONS GENERALS D'Contratació

Les presents Condicions Generals de Contractació, juntament con los condicions particulars que s'estableixin, si s'escau, la regulessin expressament a els relacions sorgides entre la  FUMH  ia a els Usuaris que contractin a a els serveis oferts a través del web.

Les presents Condicions Generals han Estat elaborades d'acordar amb el què Disposa la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la Contractació, la Llei 3/2014 de Març Llei General per a la defensa Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

La Prestacions de QUALSEVOL dels serveis del web suposa l'Acceptació de l'Usuari de Totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Web i, si escau, la la de les Condicions Particulars que regeixin la Prestacions del Servei.

La  FUMH  informa que a a els tràmits, per tal d'efectuar la Prestacions dels serveis oferts, són aquells descrits a les presents condicions i aquells que s'indiquin en pantalla, que facin referència a cada Servei va concretar per tal que l'Usuari Tingüi accés a AQUESTA informació de manera Vairac, eficaç i completa. L 'Usuari declara que Coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per tal d'Obtenir a a la prestació del corresponent Servei.

Tota la informació proporcionada a la  FUMH  durant a a els processos de Contractació serà emmagatzemada a a els Seus Fitxers, de manera que l'Usuari podrà sol·licitar informació Referent a les Seves Operacions efectuades amb prèvia Petició per correu postal o per e-mail dirigida a la  FUMH , acreditant la seva identitat, aportant còpia de document oficial (DNI, Passaport o d'altres).

Per poder Accedir a la Prestacions dels serveis oferts a través d'AQUESTA web, l'  FUMH  podrà proporcionar l'Usuari 1 nom d'Usuari i un "Password" o contrasenya. El Nom d'Usuari i el Password facilitats són elements identificadors que habiliten l'Usuari per Accedir ALS Serveis del web i tinença caràcter personal i intransferible. La  FUMH  podrà realitzar modificacions Després d'avisar prèviament l'Usuari, i en AQUEST ques a els claus modificades perdran la seva VALIDESA.

Els Contractes celebrats a través d'AQUESTA web és regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en tot Allò no contemplat a els presents condicions en Matèria d'interpretació, VALIDESA i ESPECIFICAR.

Per als casos en què la normativa prevegi la Possibilitat a les parts de sotmetre 'sa 1 fur, la  FUMH  il' Usuari, amb renúncia expressa a QUALSEVOL Altre fur que a a els Pogues correspondre, és sotmeten ALS Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ, CANCEL·LACIÓ I REEMBORS

  • Quan el nom d'estudiants no Arribi al Mínim establert, la Fundació Universitària Martí l'Humà és reservarà el dret d'anul·lar el curs corresponent. S'informarà a les persones inscrites i es retornarà integrament l'import abonat.
  • Els eventuals reemborsaments és realitzaran a a els 15 Dies Feiners posteriors a l'inici del curs, per transferència En En electrònica a nom de qui la va realitzar.
  • Per a les cancel·lacions anteriors ALS 5 dies naturals previs a l'inici del curs és reemborsarà el 100% de l'import d'inscripció, excepte a els DESPESES de gestió que és puguin ocasionar.
  • Les cancel·lacions amb Menys de 5 dies naturals d'anticipació no tindràn dret a cap reenborsament. 
  • En casos Excepcionals i prèvia Lliurament d'un informe oficial, s'avaluarà la situacio ques per parcs i és sometrà a Criteris aquesta del Patronat de la FUMH el possible el reemborsament parcial o total de l'import de la inscripció, o la no DEVOLUCIÓ de la mateixa.

Imprimeix   Correu-e